Beste Stroomruiters,

Het is een bijzondere, onrustige tijd. Voor iedereen is de situatie waarin wij met ons allen verkeren nieuw, complex en onzeker. Ook voor ons als bestuur van de Stroomruiters. In deze extra nieuwsflits brengen wij jullie graag op de hoogte van wat er op dit moment speelt binnen de vereniging. 

MAATREGELEN
De gehele accommodatie is gesloten. Het is stil op het terrein van de Stroomruiters…Wij beseffen ons dat de maatregelen die wij als vereniging hebben moeten nemen jullie treffen. Laten we vooropstellen dat wij alles doen voor jullie en voor onze eigen gezondheid. Wij volgen de regels die het RIVM voorschrijft, daarnaast helpt de KNHS ons bij het maken van de juiste beslissingen.

Na onze laatste mailing van maandag 23 maart jl. heeft het RIVM de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen nogmaals aangescherpt. Hierdoor verandert er voor ons als paardensportvereniging tot en met 6 april nog niets ten opzichte van de al genomen maatregelen. De genomen maatregelen blijven vooralsnog tot en met 6 april van kracht. 

Zodra er nieuws is over de maatregelen die van kracht zullen zijn na 6 april, zullen wij jullie hierover informeren middels een nieuwsflits via mailing, Facebook en website van de Stroomruiters.

CONTRIBUTIE
Daarnaast zullen er ongetwijfeld vragen zijn o.a. betreffende de contributie. Ook dit heeft onze aandacht. Er komt, als de manege na 6 april nog gesloten moet blijven, een tegemoetkoming naar alle leden. Wij willen hierin graag correct zijn, dit vergt overleg en afstemming. De contributie zal aankomende maand april ongewijzigd worden geïnd, maar weet dat dit onze aandacht heeft. Wij zullen jullie hierover in de eerstvolgende nieuwsflits (begin april) informeren. De Algemene leden vergadering (ALV) van dit voorjaar komt door de maatregelen te vervallen. Wel willen wij jullie op de hoogte brengen van de financiële situatie van de vereniging, hieronder een kort verslag van de penningmeester. Tijdens de ALV, komend najaar, komen we hier uiteraard nader op terug.

 Financiële toelichting van de penningmeester;
“Ons financieel bureau “Stevens & Partner” heeft een concept jaaroverzicht gemaakt, hieruit blijkt dat de vereniging en Indoor Hartje Drenthe een prima jaar hebben gedraaid met een positief eindsaldo. Zodra de regeringsmaatregelen opgeheven zijn, zal ik de kascommissie uitnodigen voor een kascontrole. Deze zal dan tijdens de najaars ALV aan de leden worden gepresenteerd voor goedkeuring. Nadat de kascontrole met goed gevolg heeft plaats gevonden, kan een ieder inzage krijgen over de stand van zaken; hierover zal later worden bericht”. 
Gerard Limburg
Penningmeester 

Fijne berichten van onze penningmeester voor ons als vereniging, in deze onwerkelijke tijd. Ik hoop dat jullie en jullie familie en dierbaren allemaal in goede gezondheid verkeren. Voor de mensen die wel ziek zijn of in hun omgeving te maken hebben met ziekte, heel veel sterkte en beterschap gewenst. 

Laten we er samen voor zorgen dat we na deze onwerkelijke, spannende tijd, samen weer kunnen genieten van de paardensport! Neem de genomen maatregelen serieus!

Sportieve groet,
namens het bestuur
Judith de Haan
Voorzitter Stroomruiters Beilen